212. הער שוין אויף טראכטן ווער איז גערעכט – זוהר ויגש

תוכן עניינים

הוקדש על ידי ידידי הרה"ג חריף ובקי ר' יואל גאלדענבערג שליט"א
לזכות ולרפואת התינוק בן עטל בת רחל ריזל

ויגש אליו יהודה – קום אהער און לאמיר רעדן אויף אן אנדערע לעוועל.

ווער און וויאזוי באנוצט מען זיך מיט'ן שם אלהים.

א מלך איז ווער עס נעמט ערבות – נישט קיין חילוק ווער איז גערעכט וועט ער זעהן עס זאל געשעהן.

די שטארקייט פון מידת הרחמים וואס איז געבויט אויף דעם אז הקב"ה נעמט ערבות אויף די נעשה אדם.

212. הער שוין אויף טראכטן ווער איז גערעכט - זוהר ויגש
/