208. די תורה וואס ארבעט ווען איך שלאף – זוהר ויצא חלק ב

תוכן עניינים

קבלה איז פשוטער ווי נגלה. זיך לערנען די פאר פשוט'ע רולס וויאזוי אלעס ארבעט. ווען מען שלאפט און די תורה ארבעט פאר דיר.

208. די תורה וואס ארבעט ווען איך שלאף - זוהר ויצא חלק ב
/