מקורות לימוד להושענה רבה

תוכן עניינים

יום ערבה – וחיבוט ערבות

משנה סוכה פרק ד משנה ה,

הקפת ערבה וחיבוט ערבה – גמרא סוכה מג, ב – מד, א

מצות ערבה – גמרא סוכה מה, א

רמב"ם הלכות לולב פרק ז הלכה כ – כג

מעלת יום ערבה כיום תפילה – ואותי יום יום ידרשון

ירושלמי ראש השנה פרק ד הלכה ח'

מדרש תהלים פרק יז אות ה'

זוהר על הושענה רבה

זוהר פרשת ויחי רכ, ב (הוא המשך הזוהר בפרשת אמור)

זוהר פרשת צו לא, ב

הצל בהושענה רבה בדברי ראשונים

חסידי אשכנז

ספר הרוקח הלכות סוכה סימן רכ"T

אורחות חיים סדר תפלת המועדות אות ט"ו

אבודרהם תפלות חג הסוכות

ספר המנהיג הלכות ערבה והקפת מזבח

(עי' מה שליקט בספר גימטריאות להלן)

רמב"ן ותלמידיו

סר צילם – רמב"ן פרשת שלח (במדבר יד, ט)

רבינו בחיי שם

רקאנטי שם

יום הושענה רבה – רבינו בחיי

רבינו בחיי דברים לג, כא

כד הקמח ערך ערבה

הצל והושענה רבה בקבלת האחרונים

רמ"ק

מהות הצל והסתלקותו בליל הושענה רבה – פרדס רמונים שער הנשמה פרק ד

אור יקר אמור סימן יב (עמ' קפד – קפה)

דין הושענה רבה – אור יקר צו סימן ג

סוד ההקפות – אור יקר ויקרא סימן יח

אריז"ל

מהות הצל"ם – עץ חיים שער כ"ה ושער כ"ו

סוד החותמות והצללים – שער הכוונות חג הסוכות דרוש ז'

שער הכוונות יום הכיפורים דרוש ה' והגהת מהרח"ו שם

ספר הליקוטים וזאת הברכה סימן ב'

מנהג הצל – מחקר

ישראל וינשטוק, במעגלי הנגלה והנסתר, עמ' 249 והלאה

ישראל סטל, ספר גימטריאות כרך שני מילואים מאמר מה, עמ' תתנ"ג והלאה.