192. וויאזוי זיין דער אייגענער רבי למעשה – ערב ראש השנה תהא שנת אייגענע פעולות.

תוכן עניינים

192. וויאזוי זיין דער אייגענער רבי למעשה – ערב ראש השנה תהא שנת אייגענע פעולות.
Weekly Shiur

 
Play/Pause Episode
00:00 / 30:21
Rewind 30 Seconds
1X