מקורות לימוד – חמשה עשר באב

תוכן עניינים

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב – חז"ל

  • משנה תענית ד, ח
  • תלמוד בבלי מסכת תענית ל, ב  – מסכת תענית לא, א
  • תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא קכא, א  – מסכת בבא בתרא קכא, ב
  • תלמוד ירושלמי תענית כו, א   – ירושלמי תענית כו, ב
  • מגילת תענית – חודש אב, א
  • מדרש איכה רבה, פתיחתא לג

קבלה

זוהר חלק ב קלה, א ה

פרי עץ חיים שער חג השבועות פרק א דרוש למהרח"ו על סוד ט"ו בשבט וט"ו באב

חסידות

מחקרים

(מאמרים על חמשה עשר באב – רמב"י)

מחקרים במקורות חז"ל

אנציקלופדיות וסיכומים