מקורות לימוד לל"ג בעומר

תוכן עניינים

הלכה ומנהג

אנציקלופדיה תלמודית כרך ל"ה ערך ל"ג בעומר

דרוש ומחשבה

צרור המור ויקרא כג, טו

מהר"לנתיבת עולם נתיב התורה פרק י"ב

של"ה –  מסכת פסחים מצה עשירה אות פ"ב

קבלה

מיום פסח שני יוצא כרוז – רעיא מהימנא מצות פסח שני, זוהר חלק ג קנב, ב (בענין זה עי' עבודת ישראל וזרע קודש להלן)

שער הכוונות דרושי פסח דרוש י"ב – ענין ל"ג בעומר

חסידות

סדרי לימוד שירה ותפלה

ספר הילולא רבא – ליוורנו תקע"ט

ביאור שיר בר יוחאי – מר' אשר זעליג מרגליות

שירי ופיוטי ל"ג בעומר – אתר התפלה והפיוט

מסע מירון – בצלאל לנדוי (שירים תפלות לימודים ומחקרים)

מחקרים

פטירת או שמחת רשב"י בל"ג בעומר

על שירי היום

מירון והעליה לציון הרשב"י

[תיקייה עם המקורות המלאים]