תוכן עניינים

משנה

תלמוד

מדרש

טעמי מצוות חג הסוכות  – ראשונים

רמב”ם

חג האסיף, הסוכה וד’ מינים – מורה נבוכים חלק ג פרק מ”ו

רמב”ן

חג האסיף – ויקרא כג, לט

מצוות סוכה – ויקרא כג, מג

ד’ מינים – ויקרא כג, מ

רבינו בחיי

ד מינים – ויקרא כג, מ

סוכה – דברים טו, ד. כד הקמח ערך סוכה

קבלת הראשונים

ארבעת המינים צלם אלוקים הספירות ותיקון חטא אדם הראשון

ספר הבהיר

קעב’-קעח’

רמב”ן

ויקרא פרק כג’, פסוק מ’;

רבינו בחיי

ויקרא כג’, לט’-מ’

ריקנאטי

ויקרא פרק כג’, לט’-מ’

ר’ משה די לאון

ספר הרמון שער חלק הרביעי ד”ה בסכות תשבו (עמ’ צו)

נפש החכמה סודות וטעמי המצוות ד”ה סוד ענין סוכה (עמ’ קצו)

ספר תורת המנחה לרבי יעקב סקילי

דרשה פג

ספר הזוהר

זמן חמשה עשר

אמור דף קב’ עמוד ב’; ר’ יוסי שאל לר’ אבא וכוו’ עד בחד תליא.

סוכה בסוד החסד

שם דף קב’ עמוד ב’-קג’ עמוד ב’; ר’ יהודה פתח וכוו’ עד מנהירו דאינון שית.

ז’ ספירות הבאות אל הסוכה

שם, דף קג’ עמוד ב’-קד’ עמוד א’; ר’ אלעזר פתח וכוו’ עד ועמך כולם צדיקים.

ארבעת המינים בסוד הצלם והספירות

שם, דף קד’ עמוד א’-קד’ עמוד ב’; ולקחתם לכם ביום הראשון וכוו’ עד חדוותא דיליה בהו בישראל, זוהר ויחי דף ריט’ עמוד ב’-דף רכא’ עמוד א’; בגוויהו וכוו’ עד למלכא דזמין אושפיזין. (רמ”ק באור יקר אמור סידר את שני המאמרים כאחד)

סוד חמשה עשר וזמני החודש ומצוותיו בהארת אמא

תצוה דף קפו עמוד א’-קפז’ א’; פתח ואמר וכוו’ עד אפילו רגעא חדא. (הרוצה לעמוד על כל סוד העניין ראוי לו להתחיל מתחילת העניין ממש דף קפג’ עמוד ב’ ר’ שמעון ור’ אלעזר בריה הוו וכוו’ עד דף קפז’ עמוד ב’ סוף הפרשה.)

ארבעת המינים והמזבח

ויקרא דף כד’ עמוד א’-כד’ ב’; ר’ יהודה פתח עד והא אוקמוה מילה.

ארבעת המינים בתיקון הגבורות והחסדים

ויקרא דף לא’ עמוד ב’-לב’ עמוד ב’; פתח ר’ יוסי ואמר עד דברתי ועשיתי.

הארת אמא לישראל מול החיצונים

ויקרא דף רנח’ עמוד ב’-רנט’ ב’; ובחמשה עשר יום עד והרנינו כל ישרי לב.

סדר תיקון הימים מראש השנה ועד שמיני עצרת

ויקרא דף ריד’ עמוד ב’; אמר ר’ חייא לר’ אלעזר עד כי עם קדוש אתה לה’ אלוהיך.

הזיווג בהארת אבא

אמור דף קב’ עמוד ב’; ר’ אבא שלח ליה עד ולא מבי אבא.