בלג”ן

תוכן עניינים

רבי ייבא אמר, מהו דאמרי אינשי בלג”ן. דהא שני גלויות הוי בית ראשון ובית שני, לקבל קללות שבמשנה תורה ובתורת כהנים, תנינן (זו”ח כי תבוא), קללות שבתורת כהנים ל”ב קראי לקבל ל”ב שבילי דחכמתא שנסתמו, קללות שבמשנה תורה ג”ן קראי לקבל ג”ן סדרי דאוריייתא דעברו ישראל. והשתא אתשרגו שתי גלויות על ראשנו סתים וגליא הדא הוא בלג”ן ל”ב ג”ן, ואין יודע איפה הלב ואיפה הגן, מהו דהווי סתים ואתגליא ומהו דזמין לאתגלייא ואסתים.