בין קודש לחול

תוכן עניינים

בתחילה היה לומד לימודי חול בחול ולימודי קודש בשבת, לקדושתו.
משהבין היה לומד לימודי קודש בחול, שכן צריכים לו, ולימודי חול בשבת, שקדושתו נותנת מרווח להכיל גם אותם.