התשובה – מקורות כלליים

תוכן עניינים

גאונים וראשונים פילוסופים

רס”ג

 • אמונות ודעות מאמר חמישי –  (כל המאמר ובמיוחד) פרק ה’, פרק ו’, פרק ח’.
 • סידור רס”ג עמ’ רנח (חלקי התשובה)

רב ניסים גאון

חיבור יפה מהישועה פרק כ”ז

רבינו בחיי אבן פקודה

חובות הלבבות שער התשובה

רבינו מנחם המאירי

חיבור התשובה (מהדורת מירסקי/סופר. מהדורת  סופר. מהדורת צוריאל).

ספר החינוך

מצוה שסד

רבי חסדאי קרשקש

ספר אור ה’  – מאמר ג חלק ב כלל ב

[מאמר ב כלל ב פרק ו (בענין עשרת ימי תשובה)]

רבי יוסף אלבו

ספר העיקרים – מאמר רביעי פרק כה עד פרק כח

רמב”ם

משנה תורה

 • ספר המצוות – עשה עג
 • משנה תורה – ספר המדע הלכות תשובה
 • ראו גם מצוות התשובה במנין המצוות שבהקדמה, והכותרת שבתחילת הלכות תשובה.

פירוש המשניות

יומא פרק ה משנה ח – ט

מורה נבוכים

 • חלק ג פרק לה הקבוצה הראשונה
 • חלק ג פרק לו בסוף הפרק
 • חלק ג פרק מא בגדרי חלוקות העונשים וטעם כרת יום הכיפורים
 • חלק ג פרק מג טעמי ראש השנה ויום הכיפורים
 • חלק ג פרק מו טעמי הקרבנות המכפרים על החטא וחילוקיהם

הדרכה ללימוד הלכות תשובה

עיקר ענין התשובה הוא בפרק א , ב, ד , ז’. ושאר הפרקים הם ב’עיקרים הנגררים עמה’

ובפרטיות:

 • פרק א: דין הוידוי וחילוקי כפרה
 • פרק ב: עיקר התשובה
 • [פרק ג: חילוקי שכר ועונש]
 • פרק ד: כ”ד דברים המעכבים את התשובה לפי קטגוריות
 • [פרק ה: בחירה
 • פרק ו: בחירה וידיעה]
 • פרק ז: התשובה על המידות ומחשבות ומעלותיה
 • [פרק ח: שכר העולם הבא
 • פרק ט: שאר מושגי השכר
 • פרק י: עבודה לשמה]

מפרשים מומלצים להלכות תשובה

 • כח התשובה – רבי משה ליב שחור
 • לרגעים תבחננו – מנחם נאבת
 • לדופקי בתשובה – אורי טיגר (ליקוט יפה)

 

ראשונים – אנטי פילוסופים

רבינו יונה מגירונדי

שערי תשובה

חסידי אשכנז

ספר חסידים –

הרוקח – הלכות תשובה

אחרונים

מבי”ט – בית אלהים שער התשובה

מהר”ל – נתיבות עולם נתיב התשובה

רמח”ל – מסילת ישרים  פרק ד’ (ועי’ הערה על זה בקובץ הערות בסוף הספר סימן ג’)

ר’ אליהו וידאש – ראשית חכמה שער התשובה

קבלה

זוהר – (עי’ משנת הזוהר חלק תשובה)

שער רוח הקודש לאריז”ל, תיקוני תשובה

חסידות

תלמידי המגיד

חב”ד

אגרת התשובה – תניא

דרך מצוותיך מצוות התשובה

תקנת השבין – רבי צדוק הכהן

אורות התשובה – הראי”ה קוק