סוגיית ההשגחה – מקורות עיקריים

תוכן עניינים

מקורות עיקריים בספרי עמודי מחשבת ראשונים

רס”ג

אמונות ודעות מאמר רביעי, פרק ג עד סוף המאמר

חובות הלבבות

  • שער עבודת אלהים פרק ח
  • שער הבטחון פרק ב – הסיבה השישית (מציין לשער עבודת אלהים)
  • שער הבטחון פרק ג – ההקדמה החמישית

הכוזרי

מאמר חמישי סימן כ’

רמב”ם

פרקי ההשגחה והידיעה במורה – מורה נבוכים חלק ג פרק טז עד פרק כג

ההשגחה בעקבות הדעת – מורה נבוכים חלק ג’ פרק נ”א בקטע המתחיל נגלה לי.

צורה מורחבת: מפרק ח’ ועד פרק כ”ד.

צורה מצומצמת: פרק יז, יח, כב, כג, הקטע מפרק נא.

העיקר העשירי בהקדמת פרק חלק (עוסק בידיעה ולא בהשגחה!). ביאור הרב שילת עמ’ ריג – רטז.

ביאור דברי הרמב”ם בח”ג פנ”א שהדבק בה’ לא יקרהו רעה – ראה דברי ר”ש אבן תבון, בנו ר’ משה, ופירוש הנרבוני, המובאים בפירוש נרבוני שם.

רמב”ן

שער הגמול בתחילתו, סוף פרשת בא, פרשת בחקותי, תורת ה’ תמימה,

אור ה’

מאמר שני כלל שני – בהשגחה

ספר העיקרים

מאמר רביעי פרק ה – פרק טו

שאר מקורות ראשונים

ספר החינוך

מצוה קסט, מצוה קפח, מצוה רצד, מצוה תלג, מצוה תקמה, מצוה תקמו

רבינו בחיי בן אשר

כד הקמח ערך השגחה

רלב”ג

מלחמות ה’ מאמר רביעי

מקורות עיקריים בספרי אחרונים ומקובלים

רמ”ק

שיעור קומה ערך השגחה

אלימה

רמח”ל

מאמר העיקרים – אות ו’ בהשגחה

דרך ה’, חלק שני

 

 

אנציקלופדיות וליקוטים

ויקיפדיה ערך השגחה (סיכום יפה של שיטות ראשונים ואחרונים)

אספקלריא – השגחה (מקורות רבים וחשובים)

השגחה – ספריה (מקורות המובאים באספקלריא מסודרים)