מקורות לימוד לברית מילה

תוכן עניינים

מקרא

א. תורה

א. בריתו של אברהם אבינו – בראשית פרק י”ז.

ב. וימל אברהם את יצחק – בראשית כ”א, א – י

ג. הערלה הוא חרפה לנו – בראשית פרק ל”ד.

ד. חתן דמים למולת – שמות ד, כ”ד – כ”ו

ה. ערל ובן נכר לא יאכל בקרבן פסח – שמות י”ב, מ”ג – מ”ט

ו. וביום השמיני ימול – ויקרא י”ב, א – ה

ז. אז יכנע לבבם הערל – ויקרא כו, מא

ח. ומלתם את ערלת לבבכם – דברים י, י”ב – כ

ט. ומל ה’ אלהיך את לבבך – דברים ל, א – י

י. ערל שפתים ופירות ערלה – שמות ו, י”ב. שמות ו, ל. ויקרא י”ט, כ”ג

[ברית יצחק הביא גם פרשת ברית כהונת עולם של פנחס]

ב. נביאים

א. עשה לך חרבות צורים – יהושע ה, ב – ט.

הגוים כערלים

א. פלשתים הערלים – שופטים יד, ג. שופטים טו, יח. שמואל א יד, ו. שמואל א יז, כו. שמואל א יז, לו. שמואל א לא, ד. שמואל ב א, כ.

ב. [מאה ערלות פלשתים – שמואל א יח, כה – כז. שמואל ב ג, יד]

ג. הגוים ערלים וישראל ערלי לב – ירמיהו ט, כד – כה.

ד. ערל וטמא – ישעיה נב, א.

[ברית יצחק הביא שירת חנה]

ג. כתובים

[ברית יצחק הביא תהלים יב על השמינית. תהלים קכח אשתך כגפן פוריה וכו’]

משנה

מסכת שבת פרק י”ט רבי אליעזר דמילה.

מסכת נדרים פרק ג’ משנה י”א.

תלמוד

שבת

תלמוד בבלי מסכת שבת כל פרק רבי אליעזר דמילה, שבת קל, א – קלז, ב.

תלמוד ירושלמי מסכת שבת כל פרק רבי אליעזר דמילה, שבת פו, א – צ, ב.

נדרים

תלמוד בבלי מסכת נדרים מן המשנה לא, ב עד לב, ב סוף הפרק.

תלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ג הלכה ט’, יב, ב – יג, א.

יבמות

תלמוד בבלי מסכת יבמות עא, א –

קידושין

חיוב האב למול את הבן – קידושין כט, א

מדרש

מדרש תנחומא פרשת לך לך סימן ט”ז – כ’.

מדרש תנחומא פרשת תזריע סימן ו’. / תנחומא ישן סימן ז’.

פרקי דרבי אליעזר פרק כ”ט

הלכה

רמב”ם ספר אהבה הלכות מילה (ג’ פרקים)

טושו”ע יו”ד ר”ס – רס”ו

זוהר וקבלה

זוהר

[ילקוט ספר הזוהר על ברית מילה עם פירוש הסולם (אוצר החכמה)] [ובו ליקוט נוסף גם מעוד ספרי קבלה ומדרשים וכו’]

זוהר על התורה

מצוות בהקדמת ספר הזוהר מצוה ז ‘ – חלק א יג, א פקודא שביעאה

זוהר לך לך

רעיא מהימנא

מצוות ברית מילה -פרשת תזריע

תיקוני זוהר

קבלת הראשונים

רבי יוסף גיקטילא

שערי אורה

  • שער שני ד”ה ולפעמים נקראת מידת אל חי בתורה ברית. (סוד הברית בספירות וסוד מילה ופריעה)
  • שער חמישי ד”ה דע כי שבעים שרים (סוד הערלה והקליפות)

שערי צדק

השער השני ד”ה והנה זאת המידה היא סוד המילה ממש

רבי משה דה לאון

רמב”ן ומפרשיו

רמב”ן על התורה בראשית יז, ט “ועל דרך האמת”

שם בפירושי כתר שם טוב, ר”י אבן שועיב, מאירת עינים.

רקאנטי

טעמי המצוות מצוה כ”א למול.

רקאנטי על התורה פרשת לך לך.

רקאנטי על התורה פרשת תזריע.

קבלת האחרונים

רדב”ז מצודות דוד מצוה פו

רמ”ק

קבלת האריז”ל

א. יסוד ועטרה בסוד מילה ופריעה – עץ חיים שער הכללים סוף פרק ה’.

ב. מילה בשמיני בסוד מלך הדר יסוד דא”ק המתקן ז”ת דמלכות דא”ק – עץ חיים שער ג’ פרק ב’. ונזכר גם שער המצוות מצוות מילה. שער הפסוקים פרשת תזריע.

ג. גדולה מילה שנכרתו עליה י”ג בריתות בסוד היסוד העליון הנעשה דיקנא לתחתחון – עץ חיים שער ט”ז פרק ה’.

ד. מילה ופריעה בסוד כריתת החיצונים הנדבקים במוחין דאלהים דיניקה וטעם שאין לנוקבא ערלה – עץ חיים שער כ”ב פרק ב’ מ”ק.

הטעם שאין האדם נולד מהול לפי שאין אחיזת החיצונים בעיבור אלא ביניקה – עץ חיים שער נ’ פרק ג’.

ה. מילה בסוד גילוי החסדים המכוסים  – דרוש האונאה.  שער המצוות פרשת לך לך. עץ חיים שער ל”ג (יש ללמוד כל השער להבנת הדרוש ועיקר כוונת המילה שם פרק ג וד). שער מאמרי רשב”י פרשת תרומה דף ק”ג.

ו. סוד ג’ קליפות מילה פריעה והטפת דם – עץ חיים שער מ”ט פרק ב’- ז’. (ויש לפרט בדיוק השייך למצוות מילה)

ז. רמזי שמות בגימטריא מילה וערלה וכו’ – ספר הליקוטים פרשת תזריע ד”ה וביום השמיני ימול.

ח. תוספת רמזים וכוונות למוהל בסוד אליהו ועוד – סידור ר’ שבתי כוונות ברית מילה

סידור הרש”ש נקודות הכסף כוונות ברית מילה (עם הקדמות וביאורים)

סוד מצוות מילה להרנ”ש (אוצר החכמה)

חסידות

חב”ד:

דרך מצוותיך מצות מילה

ברסלב:

ליקוטי מוהר”ן קמא ס”ג סוד כוונת המילה (ביאור לכוונת האר”י)

טעם מצוות מילה

רמב”ם

  • מורה נבוכים ג, מ”ט (24-27)
  • [הקדמה למשנה תורה חלוקת הספרים ספר אהבה.
  • הלכות מילה פרק ג הלכה ח – ט
  • ספר המצוות מצוות עשה רט”ו, ודוק בסידורו שם, וכן בסידור המצוות בהקדמת משנה תורה]

מפרשים על דרך הרמב”ם

שם טוב על המורה שם

מלמד התלמידים פרשת לך לך

רד”ק בראשית יז,

ספר לוית חן, בעריות ובמצות מילה, עמ’ 416 – 422

רמב”ן

רמב”ן בראשית יז, ט (מביא דרך מיעוט התאווה ודרך האמת והטעם שהוא דוחה שבת לפי זה)

רמב”ן

ספר החינוך מצוה ג’.

כוזרי

רבינו בחיי – כד הקמח ערך מילה

מילה מצוה לאברהם או למשה

מחלקי המים  – וביום השמיני ימול

המילה השלמת הטבע או חסרונו

מחלקי המים – מילה על המילה (בדברי מדרשי חכמים בשאלה זו)

אורות הקודש חלק ג דף ש

מחלוקת על טעם הרמבם – מגדל עוז לריעבץ

מקורות וליקוטים

אספקלריא – מילה

[pdf-embedder url=”https://yitzchoklowy.com/wp-content/uploads/2021/08/שלש-עשרה-בריתות.pdf” title=”שלש עשרה בריתות”]