שורש טעמי התעניות בדברי הרמב”ם ושאר ראשונים ואחרונים

תוכן עניינים