ברכה – מראי מקומות לביאור המושג ברכה לי”י

תוכן עניינים

ספר החינוך פרשת עקב מצוה תל”ה

רעיא מהימנא עקב דף רעא, א והלאה – מצוות ואכלת ושבעת וברכת

רבינו בחיי על התורה שם

נפש החיים שער ב’ פרק א’

חסידות – מלשון המשכה (תורה אור מקץ לז, ג)