ולא נבוש

תוכן עניינים

בברכת אהבת עולם: ולא נבוש כי בך בטחנו. פירוש, ולא נצטרך לעשות אפלוגטיקה לתורה.