התשובה – מקורות כלליים

תוכן עניינים

גאונים וראשונים פילוסופים

רס"ג

 • אמונות ודעות מאמר חמישי –  (כל המאמר ובמיוחד) פרק ה', פרק ו', פרק ח'.
 • סידור רס"ג עמ' רנח (חלקי התשובה)

רב ניסים גאון

חיבור יפה מהישועה פרק כ"ז

רבינו בחיי אבן פקודה

חובות הלבבות שער התשובה

רבינו מנחם המאירי

חיבור התשובה

ספר החינוך

מצוה שסד

רבי חסדאי קרשקש

ספר אור ה'  – מאמר ג חלק ב כלל ב

[מאמר ב כלל ב פרק ו (בענין עשרת ימי תשובה)]

רבי יוסף אלבו

ספר העיקרים – מאמר רביעי פרק כה עד פרק כח

רמב"ם

משנה תורה

 • ספר המצוות – עשה עג
 • משנה תורה – ספר המדע הלכות תשובה
 • ראו גם מצוות התשובה במנין המצוות שבהקדמה, והכותרת שבתחילת הלכות תשובה.

פירוש המשניות

יומא פרק ה משנה ח – ט

מורה נבוכים

 • חלק ג פרק לה הקבוצה הראשונה
 • חלק ג פרק לו בסוף הפרק
 • חלק ג פרק מא בגדרי חלוקות העונשים וטעם כרת יום הכיפורים
 • חלק ג פרק מג טעמי ראש השנה ויום הכיפורים
 • חלק ג פרק מו טעמי הקרבנות המכפרים על החטא וחילוקיהם

הדרכה ללימוד הלכות תשובה

עיקר ענין התשובה הוא בפרק א , ב, ד , ז'. ושאר הפרקים הם ב'עיקרים הנגררים עמה'

ובפרטיות:

 • פרק א: דין הוידוי וחילוקי כפרה
 • פרק ב: עיקר התשובה
 • [פרק ג: חילוקי שכר ועונש]
 • פרק ד: כ"ד דברים המעכבים את התשובה לפי קטגוריות
 • [פרק ה: בחירה
 • פרק ו: בחירה וידיעה]
 • פרק ז: התשובה על המידות ומחשבות ומעלותיה
 • [פרק ח: שכר העולם הבא
 • פרק ט: שאר מושגי השכר
 • פרק י: עבודה לשמה]

מפרשים מומלצים להלכות תשובה

 • כח התשובה – רבי משה ליב שחור
 • לרגעים תבחננו – מנחם נאבת
 • לדופקי בתשובה – אורי טיגר (ליקוט יפה)

 

ראשונים – אנטי פילוסופים

רבינו יונה מגירונדי

שערי תשובה

חסידי אשכנז

ספר חסידים –

הרוקח – הלכות תשובה

אחרונים

מבי"ט – בית אלהים שער התשובה

מהר"ל – נתיבות עולם נתיב התשובה

רמח"ל – מסילת ישרים  פרק ד' (ועי' הערה על זה בקובץ הערות בסוף הספר סימן ג')

ר' אליהו וידאש – ראשית חכמה שער התשובה

קבלה

זוהר – (עי' משנת הזוהר חלק תשובה)

שער רוח הקודש לאריז"ל, תיקוני תשובה

חסידות

תלמידי המגיד

חב"ד

אגרת התשובה – תניא

דרך מצוותיך מצוות התשובה

תקנת השבין – רבי צדוק הכהן

אורות התשובה – הראי"ה קוק