105. ויקהל שקלים: יין ישמח מול עצבון תאכלנה

תוכן עניינים

על כסף ושמחה