אל הארץ אשר אראך. לא גילה לו את הארץ מיד.

הסוד שכך תכונת ההדרכה האלוהית לגלות לאדם בדיוק את מה שהוא צריך באותו הרגע, בכדי שהאדם יאזין אל הנראה אליו באותו יום. ואין האדם פטור לעולם מלהקשיב כעין ‘ויצא קין מלפני הויה’, כי עוד לא ידע אלא הנצרך לאותו רגע ועוד צריך להאזין אל ההמשך. תכונת מאמר הויה להיות אמת לאמיתו ואף לא משקרת את העתיד שאינו קיים בפועל.

גם כאשר מופיע נבואה וסיפור ארוך אין זה לטובת הזמן העתיד אלא לפי מה שצריך המתנבא לדעת באותו הזמן כסיפור ארוך. ולכן גם נבואות ברית בין הבתרים הנמשכים לאורך זמן צריך לדעת אותם כפי הצורך לעבודת אברהם באותו היום, ואילו היישום בפועל לא היה צריך להיות דווקא כפי הנבואה כי אז היה משהו חדש.

  • להתחלת אברהם שורש נעלם בסוף פרשת נח, כמו שלנח שרש נסתר בסוף פרשת בראשית, ויש להבין היחס בין הנעלם לגלוי. הוא גם השאלה מה עשה אברהם שבו בחר. ולמה נאמר לך לך אם כבר יצאו ללכת ארצה כנען.
  • שני דרכים בהבנת האמירה: שאברהם התגבר ועשה מה ששאר העולם לא זכו בפלא והטענה עליהם. או שהאלוהות גלויה בכל העולם ופלא עליהם שלא ראו זאת.
  • אבירי לב לפיכך הם רחוקים מצדקה, לא לפי שלא שמעו מצדקה אלא לפי שהקשו את לבם, והצדקה מלאה כל העולם.
  • כל מה שיש לעשות הוא הבא לטהר, ואז מסייעים אותו. אברהם אהבת צדק, רצה ללכת כנען ולא הגיע. אז נאמר לו מאמר מפורש לך לך וסייעו אותו.
  •  זמן חצות שבו משתעשע הקב”ה בצדיקים,  לא שהוא מעורר אותם בפלא אלא שמעורר את הכל בניצוץ הגבורה הנכנס לתרנגול, אלא שאין שם על לב והצדיק הבא לטהר מעוררים אותו.
  • ההולך לישון או הישן בהבלי הזמן יאמר בידך אפקיד רוחי, לכשיבוא המאמר תעורר אותי.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים
https://cash.app/$yitzchoklowy
paypal.me/iyunlemachshava

145. זוהר לך לך – שמעו אלי אבירי לב – דף עו ע”ב – עז ע”ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 35:51
 
1X
 

הפרשה הזו, כמו הרבה פרשיות בראשית, מגיעה בסופה אל ציון והסבר שם מקום בארץ ישראל. ‘על כן קרא למקום באר לחי ראי’. כמה פרשיות יש שנקל לפרשם כאילו כל עיקר הסיפור לא בא אלא לתת הסבר למקום מסוים ולשם המקום (סיפור אטיולוגי). דוגמת חלום יעקב בבית אל, שהוא מקום המקדש, ובוודאי דבר גדול כמו מקום המקדש צריך הוא להסבר למה הוא במקום הזה דווקא ומה תחילת סיפורו, והמענה לכך בסיפור הוא שבאותו המקום נגלה השם ליעקב, ואף אמר יעקב אכן יש ה’ במקום הזה והוא בית אלהים ושער השמים.

אך במקומות כמו כאן אין העניין מתיישב כן. שהרי הסיפור נראה הרבה יותר חשוב וגדול מן המקום והסבר שמו. הרי גם אם היה באר לחי ראי פעם עיר או מקום חשוב, עדיין לא נראה שהוא חשוב עד כדי כך שיהא כל סיפור התגלות המלאך להגר והבטחתו על גוי ישמעאל כדבר נלווה בלבד אל שם המקום, ומי נתלה במי קטן בגדול או גדול בקטן. ועדיין אנו רואים שהפסוק מצא לנכון לציין לנו את שם המקום והסברו מן הסיפור הזה, וצריך להתבונן בכך.

***

הסתכלות יותר מפרה ורחבה תשתמש בהמשגה של ספר יצירה שנברא העולם בעולם שנה ונפש. כל דבר בעולמנו מתקיים בשלשה רבדים, רובד הזמן (שנה), רובד המרחב (עולם), ורובד האדם (נפש). כל סיפור יש לו מי, מה, מתי. כך כל חלק בתורה יש לו את מושגיו ומה שהוא מלמד אותו, יש לו את הזמן שבו קרה, ויש לו את המקום שבו הוא קרה.

ההסתכלות הזאת אומרת שהמקום הוא לא כמין תנאי נלווה לסיפור, שהרי היה במקום מסוים. אבל המקום בעצמו נושא את כל אופי הסיפור, כאשר מסתכלים עליו מן המבט של המרחב. גם הזמן של הסיפור נושא בעצמו את כל הסיפור, לפי אופי המבט של זמן. לא תמיד כל ההיבטים שווים, לפעמים החלק הזה ניכר יותר ולפעמים החלק האחר, אבל תמיד מתקיימים שלשתם ויש לכל אחד מהם דרך עצמאי להגיע אל נקודת הסיפור.

הרי הזמן של שבת אינו תאריך שביתת הבריאה בלבד, אבל כאשר אנו מקדשים את היום השביעי אנו מראים בדרך הזמן עצמו את השביתה. הרי מקום המקדש אינו אתר הבניה של בית המקדש בלבד, אבל יש בעצמו דרך המרחב את האופי של מקום המקודש, ולפיכך ‘קדושתם אע”פ שהם שוממים”, שאין ביטול הבנין מבטל את המרחב עצמו. ובדיוק כך גם הסיפור נושא בעצמו את כל אופי הענין בדרך שלו, גם אם נראה שזה ענין התלוי במקום דווקא, ולכן ‘ואהי להם למקדש מעט’, כל מקום שבו לומדים תורה יש בו את קדושת המקדש, אלא שהוא נתפס מצד הלימוד ולא מצד המרחב.

במילים אחרות, לכל דבר חשוב שקרה יש זכר שנשאר ממנו, שגם אחרי שהמאורע הסתיים נשאר הזכר עומד ומכריז לנצח את מסרו. ‘זכר עשה לנפלאותיו’. הרי אנו קוראים את הסיפור הזה שוב, זה זכר אחד, שבו אנו שומעים ומשיגים את הסיפור בשפת הסיפור והזכר האנושי.  הרי אנו הולכים באותו מקום, אנו שומעים ומשיגים את הסיפור בשפת המקום, שיש בו מעלה על הסיפור שכן המקום חי גם כאשר הקול דומם. הרי אנו מציינים את הזמן בשנה שבו קרה דבר, שומעים אנחנו את הדבר בשפת הזמן, שלה אופי משלה.

***

הגר זכתה כאן לראיית אל, שהוא מעלה עליונה ונפלאה. ויש להתבונן כיצד הגיעה אליה התגלות זו ומה סגולה היה בה מול שאר התגלויות. היא לא הגיעה אליה בדרך תפלה אבל בדרך לחצה מתוך צרתה. כאשר עינה אותה שרה וברחה מפניה לא היה בידה כח להתפלל או להתגונן בעד זכויותיה. במר ליבה לא מצאה אלא להגיד ‘ישפוט ה’ ביני וביניך’. שזו סגנון פנייתו של כל חלש המפסיד מול החזק ממנו, ‘השם כבר ישפוט אותנו’. הסובטקסט הוא, אבל אני לא יכול להביא אותך אל משפט, גם אם אגש אל המשפט האנושי יצדיקו אותך. היא זורקת את לחצה כלפי מעלה. היא גם לא יכולה להתפלל, ואולי אף לא ידעה כיצד להתפלל, הרי היתה שפחה קטנה.

ופתאום מלאך השם מוצא אותה, היא לא מצאה את המלאך אבל המלאך מצא אותה. מתוך לחצה מצא אותה. הבטיח לה ודיבר על ליבה. אף המלאך לא יכול להושיע אותה מצרת גבירתה, לא הגיע כאן המלאך להפוך סדרי בראשית, אבל הבטיח לה סוף גדול וטוב, גם אם לעת עתה אין לה ברירה –  שובי אל גברתך והתעני תחת ידה. אבל דעי כי שמע השם את עניך.

אמרה הגר הגם הלום ראיתי אחרי רואי, חידוש לי הדבר שגם במצב זה ראיתי. ותקרא שם המקום באר לחי רואי.  מאותו הרגע נקבע אותו הבאר לציון ולמקום לכל מי שנמצא במצב שבו אינו יכול להושיע את עצמו, ואף מלאך השם לא יכול להושיע אותו, היו הולכים שם לשתוק או להתפלל ולגעת באותה ראיה שראתה הגר.

***

[כבר באותו הדור מוצאים אנחנו את יצחק שם, ככתוב (להלן כד, סב) ויצחק בא מבוא באר לחי רואי, ויצא יצחק לשוח בשדה. היה יצחק באותו העת בצער גדול, אימו מתה עליו, ולא מצא לו אשה. אף לא נמצא מילה בכתוב לתאר את צער יצחק, אף לא היה בידו לעזור את עצמו שכן היה אסור עליו לצאת מן הארץ ולחפש זיווגו. ומה עשה הלך באר לחי רואי, משם נגלה אליו אותו האל ומשם מצא את רבקה ויביאה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם אחרי אמו.]

ואברכה מברכיך ומקללך אאר. זה הפסוק סוד נפלא. כי בלעם הונגד לאברהם אבינו במשנה ועליו נאמר כי את אשר תברך מברך ואשר תאור יואר. היינו כי לשניהם ניתן כח הברכה שהוא הדיבור האנושי הממשיך את מאמרי בראשית כנאמר ויברך אלהים את יום השביעי – כי בו שבת מכל אשר ברא אלהים לעשות. היינו אחרי שנגמר מעשה אלהים אז חל ברכתו על האדם העושה והוא כח האדם לעשות בדיבורו. וכמו שדיברנו כל זה. והנה לאברהם התחיל הדיבור במאמר לך לך (שהם עשרה נסיונות לברר אצלו עשרה מאמרות וכו’) ולכן נאמר והיה ברכה הברכה נתונה בידך כמו שאמרו על בלעם כחו בפה אשר ברא לעשות.

כאשר הסתובב בלעם בירך וקילל ואשר אמר נהיה, היינו השתמש בכח הדיבור שבפיו לשלוט על האנשים שיהיה הוא להם כאלהים או רבי האומר מברך ומקלל. אבל אברהם אבינו מידה אחרת ועמוקה מזה היתה לו. לא נאמר את אשר תברך מברך אלא פתאום מדברים על מי שמברכים אותו. היינו מי שהתקרב לאברהם אבינו התעורר לו רצון לברך אותו. ואמר הפסוק מי שמברך אותו יתברך מלמעלה. כלומר לא ייהפך למקבל ותלמיד ונברא של אברהם אבינו אלא אדרבה הפך להיות כמו אברהם עצמו והתחיל לברך וקיבל השראת ברכה שבפיו או הקללה שבפיו ממי שאמר כן לאברהם.

וזהו יתרון מעלת אברהם בהבראם שהיה מלמד תמיד להיות במצב של בהבראם בהיותם נבראים ולא להסכים אף פעם להיות נבראים כבר שמשועבדים לעולם כפי שהוא. ולכן בכחו התגברו ישראל על קללת בלעם והפכום לברכה כי צדקות הויה שכל אותם הימים לא כעס כלומר שלטו על כל הסדרים שיש כבר בעולם ואמרו אנו יודעים מאיפה נבראו ואנו יכולים לעשות כמותם בדרך שאנו רוצים ולשמוט את הקרקע מתחת הסדר שעליו בנה בלעם.

ולכן נתייחס ספר יצירה לאברהם אבינו וכרת לו ברית בידיו ורגליו ובשתי בריתות שהם כב’ אותיות כנאמר בסוף הספר כי זהו ברית אברהם ועליו נאמר ואברכה מברכיך ומקללך ארור ונברכו בך כל משפחות האדמה. ומי שיקשיב לשיעור שדיברנו ויצרף אות לאות יבין יותר ויותר ייפתח לו דרך לברך ולברוא דרכים נפלאים ושבת שלום.