ספר דברים

פירוש המקרא

הגות ואגדה

שיעורים

190. ער איז געגאנגען א מאסקע און דאך איז ער געשטארבען. זוהר וילך - משה נספה בלא משפט.
/
185. זוהר עקב: ואכלת ושבעת וברכת
/
139. זוהר האזינו - דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב
/
137. זוהר פרשת וילך - דף רפג עמוד ב
/